Impressum

MSM Media GmbH
Merkurring 63-65 
D-22143 Hamburg 

Mob.: +49 1721771146

info@msm-media.com
www.msm-media.com

Directeur: Stefan Schiffer, Roelof Baaima

Bevoegde rechtbank: Amtsgericht Hamburg
Registratienummer Duitsland: HRB 88 978 
Btw-identificatienummer Duitsland: DE232604162 
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV: 
Stefan Schiffer, Roelof Baaima

Informatie overeenkomstig art. 13, 14 en 21 van de basisverordening inzake de gegevensbescherming (DSGVO) en andere wetten inzake de gegevensbescherming

 

1./   WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE GEGEVENSVERWERKING EN TOT WIE KAN IK MIJ WENDEN?

Onze verantwoordelijke is:

Naam: MSM Media GmbH

Adresse: Merkurring 63-65, 22143 Hamburg,

E-Mail: info@msm-media.com

2./  WAARVOOR VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS EN OP WELKE JURIDISCHE BASIS?/ KAN MEN DE REGISTRATIE WEIGEREN?

Onze website registreert bij elke oproep door u of door een geautomatiseerd systeem een reeks van gegevens en informatie:

2.1.  

Voor de vervulling van contractuele plichten / op basis van instemming tot vervulling van contractuele plichten / op basis van (art. 6 lid 1 a, b DSGVO)

Wij gebruiken persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, telefoon-nummer, nationaliteit, geslacht, firmanaam, legitimatiegegevens, eventueel fiscaal ID-nummer, SCHUFA-score, Coface-score), die u ons vrijwillig in samenhang met het afsluiten van een contract of het tot stand brengen van een contract verstrekt (bij-voorbeeld via ons contactformulier, voor de sollicitatie, om via e-mail contact op te nemen), op basis van de daarmee verbonden instemming (art. 6 lid 1 a DSGVO). Deze gegevens worden daarna rekening houdend met de wettelijke bepalingen (bijvoor-beeld van de BDSG, de TMG en de DSGVO) door ons verwerkt. Welke persoonsgege-vens daarbij aan de voor de verwerking verantwoordelijke persoon verstrekt worden resulteert uit het betreffende invoervenster, dat voor de registratie of de contactop-name gebruikt wordt of op basis van uw beslissing welke informatie u ons ter be-schikking wilt stellen. De met “*“ gemarkeerde gegevens in ons contactformulier zijn verplicht om u gepersonaliseerd (naam) te kunnen aanspreken en uw vragen te kun-nen beantwoorden (e-mail).

Welke persoonsgegevens daarbij aan de voor de verwerking verantwoordelijke per-soon gestuurd worden blijkt uit onze vragen of uit uw zelfstandig besluit welke in-formatie u ons ter beschikking wilt stellen.

Wij verwerken de gegevens die voor de vervulling van een contract of voor de uitvoe-ring van voorcontractuele maatregelen (bijvoorbeeld voor de beantwoording van uw vragen over het product of een dienst) noodzakelijk zijn (art. 6 lid 1 b DSGVO).

U heeft de mogelijkheid zich via onze website te registreren en daarmee een gebruikersprofiel aan te maken. Wij registreren en verwerken na de registratie op onze web-site naast de gegevens, die uw internetbrowser ons automatisch doorstuurt, de volgende gegevens, die afhankelijk van het gebruiksdoel, als verplichte of als vrijwillige gegevens kenmerkt zijn:

 • Datum en tijdstip van de registratie
 • Uw voornamen en familienamen
 • Uw aanspreektitel
 • Uw postadres
 • Uw e-mailadres
 • BTW-nummer
 • Uw telefoonnummer
 • Wanneer vrijwillig aangegeven, uw afdeling
 • Wanneer vrijwillig aangegeven, uw website Falls

In dit verband wordt u ook opgevorderd een wachtwoord toe te wijzen om de veiligheid van uw account en de legitimatie bij de bestelling te garanderen.

Stelt u uw persoonsgegevens niet ter beschikking dan kunnen wij onze contractuele verplichtingen (bijvoorbeeld de facturatie, onze diensteverlening, het claimen van aanspraken, de correspondentie met u) niet vervullen.

2.2.  

In het kader van de afweging van de belangen (Art. 6 lid 1 f DSGVO)

Voor zover noodzakelijk verwerken wij uw gegevens over de limieten van de feitelijke vervulling van het contract heen om legitieme belangen van ons of derden te vrijwaren (bijvoorbeeld):

 • Raadpleging van en gegevensuitwisseling met kredietinstellingen (bijvoorbeeld SCHUFA, kredietverzekeraars) om kredietwaardigheids- c.q. uitvalrisico’s en de behoefte bij de inbeslagbeschermingsrekening of de basisrekening te berekenen;
 • Controle en optimalisatie van procedures voor de behoefteanalyse en het rechtstreekse contact;
 • Reclame of markt- en opinieonderzoek, op voorwaarde dat u het gebruik van uw gegevens niet herroepen heeft;
 • Claimen van aanspraken en verdediging bij juridische disputen;
 • Adrescontrole, ontdekking van tipfouten;
 • Garantie van de IT-veiligheid en het IT-bedrijf van onze onderneming;
 • Verhindering en verduidelijking van strafbare daden;
 • Voor het bedrijf van onze website (o.a. integratie van sociale plugins);
 • Maatregelen om het huisrecht te beveiligen;
 • Maatregelen voor het besturen van de onderneming en verdere ontwikkeling van diensten en producten.

Wij gebruiken uw gegevens voor de directe reclame voor onze diensten alleen wan-neer u hiermee eerst heeft ingestemd (art. 6 lid 1 a DSGVO) en uw instemming niet herroepen werd.

2.3.  

Onlineshop

Op onze website bedrijven wij een onlineshop. Wanneer u waren in onze onlineshop wilt bestellen, kunt u dit via uw klantaccount afwikkelen (zie cijfer 2.1).

Wij maken voor elke bestelling een interne debiteurenrekening aan in ons verwerkingssysteem of wijzen uw bestelling toe aan een bestaande debiteurenrekening. Op deze rekening slaan wij uw basisgegevens op die nodig zijn voor de afwikkeling van het contract:

 • Contactgegevens (naam, voornaam, aanspreektitel)
 • Postadres
 • E-mailadres
 • BTW-nummer
 • Uw telefoonnummer
 • Wanneer vrijwillig aangegeven, uw afdeling
 • Wanneer vrijwillig aangegeven, uw website Falls

Bij de betaling slaan wij geen betalingsinformatie op (bijvoorbeeld creditkaartnummer, bankgegevens, account-nr.). Indien u een registratie uitvoert of reeds uitgevoerd heeft, vindt een koppeling met de in uw klantaccount opgeslagen gegevens plaats.

Voornoemde gegevens verwerken wij overeenkomstig art. 6 lid1 a en b DSGVO. Zon-der de gegevens kunnen wij geen contract met u afsluiten en/of afwikkelen.

3./   WIE WERKT MET DE GEGEVENS?

3.1.  

De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt door de bij de afwikkeling van het contract betrokken instanties.

3.2.  

Ook door ons ingezette opdrachtverwerkers (art. 28 DSGVO, basis hiervoor: art. 6 lid 1 a en b DSGVO) kunnen voor deze vermelde doelen gegevens ontvangen. Dit zijn ondernemingen in de categorieën IT-diensten, logistiek, drukdiensten, telecommunicatie, incasso, advies en consulting evenals verkoop en markering. Wij slaan de ont-vangen gegevens op servers van hierin gespecialiseerde dienstverleners binnen Duitsland op; het gaat om de firma Planetary Networks GmbH.

4./   HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS OPGESLAGEN?

4.1.  

Wanneer nodig, verwerken en slaan wij uw persoonsgegevens alleen op voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of indien dit door de Europese richtlijn- en verordeningsgever of een andere wetgever in wetten en voorschriften, waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke persoon onderworpen is, voorzien werd. Daarbij zijn wij onderhevig aan verschillende wettelijke bewarings- en documentatieplichten die onder andere uit HGB, AO, KWG, en GwG resulteren. In § 147 AO is bijvoorbeeld een bewaringsplicht tot tien jaar geregeld. Wanneer u uw instemming met de verwerking van persoonsgegevens gegeven heeft (art. 6 lid1 a DSGVO), wissen wij deze gegevens ten laatste zodra u uw instemming intrekt en indien een andersluidende rechtsbasis voor de verwerking ontbreekt. Gegevens uit kredietwaardigheidscontroles worden in de regel een (1) naar na registratie van de gegevens ge-wist.

4.2.  

Wanneer u uw instemming met de verwerking van persoonsgegevens gegeven heeft (art. 6 lid1 a DSGVO), wissen wij deze gegevens ten laatste zodra u uw instemming intrekt en indien een andersluidende rechtsbasis voor de verwerking ontbreekt. Gegevens uit kredietwaardigheidscontroles worden in de regel een (1) naar na registratie van de gegevens gewist.

4.3.  

Valt het opslagdoel weg of loopt een door de Europese richtlijn- en verordeningsgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn af, worden de persoonsgegevens routinematig en volgens de wettelijke voorschriften geblokkeerd of gewist, indien zij niet meer nodig zijn voor het vervullen of het tot stand brengen van het contract.

5./   IS ER EEN GEAUTOMATISEERDE VERWERKING?

Wij nemen geen besluit in de zin van art. 22 DSGVO, dat uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking – inclusief profiling – gebaseerd is en/of tegenover u zijn rechtelijke werking ontplooit of ze op soortgelijke wijze aanzienlijk beïnvloedt. Indien wij deze procedures in individuele gevallen gebruiken zullen wij u hierover apart informeren indien dit wettelijk verplicht is.

 

6./   WELKE GEGEVENSBESCHERMINGSRECHTEN HEEFT U?

U heef recht op informatie overeenkomstig art. 15 DSGVO, het recht op correctie overeenkomstig art.16 DSGVO, het recht op schrapping overeenkomstig art. 17 DSGVO, het recht op beperking van de verwerking overeenkomstig art. 18 DSGVO, het recht op gegevensoverdracht uit art. 20 DSGVO en het recht om overeenkomstig art. 21 DSGVO, de verwerking van uw gegevens te herroepen. Verder heeft u het recht op instructie overeenkomstig art. 19 DSGVO, indien u beroep gedaan heeft op uw recht op correctie, schrapping of beperking van de verwerking. Een verstrekte in-stemming voor de verwerking van gegevens kan steeds worden herroepen (art. 7 DSGVO).

Verder heeft u recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie voor de gegevensbescherming (art. 77 DSGVO), zie in dit verband cijfer 7./.

 

De herroeping / uw aanvraag dient gericht te worden aan:

Naam: MSM Media GmbH

Adresse: Merkurring 63-65, 22143 Hamburg

E-Mail: info@msm-media.com

 

7./   RECHT OM KLACHT IN TE DIENEN

U heeft het recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, in het bij-zonder in het land waar u zich op dat ogenblik ophoudt of waar uw werkplek zich be-vindt, of op de plaats waar een vermoedelijke schending begaan werd, wanneer u de mening bent toegedaan dat de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens een schending betekent tegen de DSGVO.

De bevoegde toezichthoudende instantie voor Hamburg is:

De verantwoordelijke voor gegevensbescherming en informatievrijheid in Hamburg:

Ludwig-Erhard-Straße 22, 20495 Hamburg

Tel.: (040) 4 28 54 – 40 40

E-Fax: (040) 4 279 – 11811

E-Mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de

 
8./   GEGEVENSBESCHERMING BIJ SOLLICITATIES EN TIJDENS DE SOLLICITATIEPROCEDURE

Wij registreren en verwerken de persoonsgegevens van sollicitanten voor de afwikkeling van de sollicitatieprocedure (art. 6 lid 1 a en b DSGVO). De verwerking kan ook op elektronische wijze gebeuren. Dit is vooral het geval wanneer een sollicitant sollicitatiedocumenten op elektronische wijze, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier dat zich op de website bevindt, naar de voor de verwerking verantwoordelijke persoon stuurt. Zonder de registratie van de gegevens kunnen wij de sollicitatie niet be-werken. Sluit u een arbeidsovereenkomst met ons af, dan worden de verstrekte gegevens voor de afwikkeling van de arbeidsovereenkomst met inachtneming van de wettelijke voorschriften opgeslagen. Wordt geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant afgesloten, worden de sollicitatiedocumenten twee (2) maanden na bekendmaking van de desbetreffende beslissing automatisch gewist, op voorwaarde dat er geen andere legitieme belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke persoon zijn die een schrapping beletten. Een ander legitiem belang in deze zin is bijvoorbeeld een bewijsplicht in een procedure overeenkomstig de algemene wet op de gelijke behandeling (AGG).

9./   GEBRUIK VAN COOKIES

Wij gebruiken cookies (de basis om onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. In dit verband verwijzen wij naar onze cookierichtlijn.

Deleted
11./ Google maps

Wij gebruiken op onze website de interactieve kaart van google maps, een dient van Google. Door het bezoek aan de website krijgt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website heeft opgeroepen. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt, via dewelke u ingelogd bent, of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Wanneer u bij Google ingelogd bent worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld. Wanneer u de koppeling met uw profiel bij Google niet wenst, dan moet u vóór de activering van de button uitloggen. Google slaat uw gegevens als gebruiksprofielen op en gebruikt ze voor reclame, marktonderzoek en/of aan de specificaties aangepaste vormgeving van zijn website. Dergelijke evaluatie gebeurt in het bijzonder (zelfs voor niet ingelogde gebruikers) om aan de specificaties aangepaste reclame uit te voeren en om andere gebruikers van het sociale netwerk over hun activiteiten op onze website te informeren. U heeft een herroepingsrecht tegen de creatie van deze gebruikersprofielen; wenst u dit recht uit te oefenen dan dient u zich tot Google te wenden. Wanneer u met de toekomstige doorsturing van uw gegevens naar Google in het kader van het gebruik van Google Maps niet akkoord gaat, dan heeft u de mogelijkheid de Google Maps volledig te deactiveren door het gebruik van JavaScript in uw browser uit te schakelen. Goog-le Maps kunt u dan op onze website niet meer gebruiken. De verwerking van de gegevens gebeurt om ons legitieme belang aan de optimalisatie en het economische be-drijf van onze website te vrijwaren (art. 6 lid 1 f DSGVO). Meer informatie en de verklaring inzake de gegevensbescherming van Google vindt u op: www.google.de/policies/privacy/. Google is volgens het Privacy-Shield-verdrag gecertificeerd en biedt daardoor een passend niveau voor de gegevensbescherming overeenkomstig art. 45 DSGVO. Meer informatie hierover vindt u op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active. Meer informatie en de verklaring inzake de gegevensbescherming van Google vindt u op: www.google.de/policies/privacy/. Google is volgens het Privacy-Shield-verdrag gecertificeerd en biedt daardoor een passend niveau voor de gegevensbescherming overeenkomstig art. 45 DSGVO. Meer informatie hierover vindt u op: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active. . .

12./ Deleted
13./ Google Web Fonts

Wij hebben op onze website de internetdienst “Google Fonts“ voor de weergave van lettertypes geïntegreerd. Deze dienst wordt door Google (1600 Amphitheatre Park-way, Mountain View, CA 94043, USA – vanaf nu “Google“) ter beschikking gesteld. Voor de integratie is een verwerking van uw IP-adres technisch noodzakelijk opdat de inhoud naar uw browser gestuurd kan worden. Daarom wordt uw IP-adres naar Google gestuurd. De verwerking van de gegevens gebeurt voor het vrijwaren van ons legitieme belang aan de optimalisatie en het economische bedrijf van onze website (art. 6 lid 1 f DSGVO).

Meer informatie en de verklaring inzake de gegevensbescherming van Google vindt u op: www.google.de/policies/privacy/. Google is volgens het Privacy-Shield-verdrag gecertificeerd en biedt daardoor een passend niveau voor de gegevensbescherming overeenkomstig art. 45 DSGVO. Meer informatie hierover vindt u op: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active. . .

14./ SOCIALE NETWERKEN

In onze website zijn er links naar de volgende sociale netwerken:

 • LinkedIn
 • XING

Na aanklikken op het betreffende logo (links) wordt u naar de website van de betreffende aanbieder doorverwezen. Daarna wordt gebruikersinformatie naar de betreffen-de aanbieder gestuurd. De bepalingen inzake de gegevensbescherming van de aan-bieders van deze websites kunt u daar direct raadplegen. Wij hebben hierop geen invloed.

15./ NIEUWSBRIEF

U heeft de mogelijkheid zich op onze nieuwsbrief te abonneren. Met deze nieuwsbrief informeren wij u constant over onze offertes. Om onze nieuwsbrief te kunnen ont-vangen heeft u een geldig e-mailadres nodig. Wij hebben uw naam voor de persoonlijke contactopname en uw e-mailadres nodig. Het ingevoerde e-mailadres zullen wij controleren om te zien of u daadwerkelijk de titularis van het aangegeven e-mailadres bent c.q. dat de titularis van het e-mailadres bevoegd is om de nieuwsbrief te ontvangen. Hiervoor ontvangt u na invoer van het e-mailadres en de bevestiging van de kennisneming van onze verklaring inzake de gegevensbescherming een aparte e-mail met het verzoek de daarin vervatte link te gebruiken en de aanmelding te bevestigen (double-opt-in). Met uw aanmelding voor onze nieuwsbrief zullen wij uw e-mailadres en het tijdstip van uw aanmelding opslaan. Dit dient in het geval dat een derde misbruik maakt van uw e-mailadres en zonder uw kennis zich op onze nieuwsbrief abonneert als beveiliging voor ons. Wij registeren geen andere gegevens. De op deze wijze geregistreerde gegevens worden uitsluitend gebruikt om onze nieuwsbrief te verkrijgen. Doorgave aan derden vindt niet plaats. Een aanpassing van de op deze wijze verworven gegevens vindt evenmin plaats. De registratie van de gegevens gebeurt op basis van uw instemming (art. 6 lid 1 a DSGVO, §§ 7 lid 2 nr.3, lid UWG). U kunt zich steeds uitschrijven voor de ontvangst van de nieuwsbrief; u kunt uw instemming her-roepen. Details hierover vindt u in de bevestigingsmail en in elke nieuwsbrief.

Voor de verzending van onze nieuwsbrief gebruiken wij de nieuwsbrief-dienst Mail-Poet 3.

16./ CODERING

Wij gebruiken binnen het websitebezoek de verspreide SSL-methode (Secure Socket Layer) in verbinding met het hoogste coderingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. In de regel gaat het daarbij om een 256 Bit codering. Indien uw browser geen 256-Bit codering ondersteunt, maken wij in de plaats daarvan gebruik van 128-Bit v3 technologie. Of een pagina van onze website gecodeerd wordt doorgestuurd herkent u aan de gesloten weergave van een sleutel c.q. slotsymbool in de bovenste statusbalk van uw browser en aan het feit dat in de adresregel van uw browser een “https://” staat.

Verder maken wij gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens tegen toevallige en of opzettelijke manipulaties, gedeeltelijk of volledig verlies, of tegen de onbevoegde toegang van derden te be-schermen. Onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technische ont-wikkeling constant verbeterd. 

17./ Google TagManager       

Onze website gebruikt de Google TagManager, een dienst van Google. Door deze tool kunnen zogenaamde “Tags” (= trefwoorden die in html-elementen geïntegreerd worden) geïmplementeerd en beheerd worden. Zo kan onderzocht worden welke but-ton, link of welke foto actief aangeklikt werd. Er worden noch cookies beheerd noch persoonsgegevens geregistreerd. Het gebruik van Google TagManager gebeurt voor een eenvoudiger gebruik van onze website; dit is een legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1 f DSGVO. Meer informatie en de verklaring inzake de gegevensbescherming van Google vindt u op: www.google.de/policies/privacy/. Google is volgens het Privacy-Shield-verdrag gecertificeerd en biedt daardoor een passend niveau voor de gegevensbescherming overeenkomstig art. 45 DSGVO. Meer informatie hierover vindt u op: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active. . .

18./ Google reCAPTCHA

Deze functie kan een onderscheid gemaakt worden of een ingave door een natuurlijke persoon of misbruik door machinale en geautomatiseerde verwerking gebeurt. De dienst bevat ook de verzending van het IP-adres en eventueel andere door Google voor de dienst reCAPTCHA benodigde gegevens naar Google. Meer informatie en de verklaring inzake de gegevensbescherming van Google vindt u op: www.google.de/policies/privacy/. Google is volgens het Privacy-Shield-verdrag gecertificeerd en biedt daardoor een passend niveau voor de gegevensbescherming overeenkomstig art. 45 DSGVO. Meer informatie hierover vindt u op: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active. . .

19./ Google Analytics Remarketing

Unsere Internetseite verwendet den Dienst von Google Remarketing. Dies ist eine Funktion von Google AdWords, die es uns ermöglicht, bei Internetnutzern Werbung mit den Inhalten von Websites einblenden zu lassen, auf denen sie sich zuvor aufgehalten haben. Angeboten wird der Dienst von der Google Inc. Google Remarketing setzt ein Cookie auf Ihrem System. Dadurch wird eine Wiedererkennung ermöglicht. Mit jedem Aufruf einer (neuen) Internetseite, auf welcher der Dienst von Google Remarketing implementiert ist, identifiziert sich Ihr Browser automatisch bei der Google Inc. Dabei erhält die Google Inc. Kenntnis über personenbezogene Daten, wie Ihre IP-Adresse oder das Surfverhalten, welche Google unter anderem zur Einblendung interessenrelevanter Werbung verwendet. Durch Cookies werden personenbezogene Informationen (z.B. IP-Adresse, welche Internetseiten haben Sie besucht) gespeichert. Diese personenbezogenen Daten, einschließlich Ihrer IP-Adresse, werden an  die Google Inc übertragen und dort gespeichert. Sie können die Setzung von Cookies jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies (dauerhaft) widersprechen. Auf obigen Ausführungen wird verwiesen. Sie haben auch die Möglichkeit, der Werbung durch die Google Inc. zu widersprechen. Hierzu müssen Sie von jedem genutzten Browser aus den Link www.google.de/settings/adsaufrufen und dort die gewünschten Einstellungen vornehmen. Die Auswertung durch uns erfolgt gemäß Art. 6 Abs.1 f DSGVO aufgrund unseres berechtigten Interesses zur Werbezwecken und der Gestaltung unserer Internetseite. Weiterführende Informationen sowie die Datenschutzerklärung von Google finden Sie unter: www.google.de/policies/privacy/. Die Verarbeitung der Daten erfolgt zur Wahrung unseres berechtigten Interesses an der Optimierung und dem wirtschaftlichen Betrieb unserer Website (Art. 6 Abs.1 f DSGVO).

20./ VERKLARING OVER DE KENNISNEMING VAN DE VERKLARING INZAKE DE GEGEVENSBESCHERMING

Ik/wij hebben de “verklaring inzake de gegevensbescherming” ter kennis genomen. Het is mij/ons bekend dat mijn/onze voor de bewerking, het beheer en de afwikkeling benodigde gegevens overeenkomstig de DSGVO verwerkt worden en dat de in het kader van de contractafwikkeling geregistreerde gegevens aan de boven vermelde instanties door te sturen.

*Afkortingen:

DSGVO                     Datenschutzgrundverordnung

BDSG                        Bundesdatenschutzgesetz

TMG                          Telemediengesetz

GwG                          Geldwäschegesetz

HGB                           Handelsgesetzbuch

KWG                          Kreditwesengesetz

AO                              Abgabenordnung

BGB                           Bürgerliches Gesetzbuch

UWG                          Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb

 

Cookie-richtlijn

1. INVOERING

Onze website op www.msm-media.com (“Website“) gebruikt cookies en soortgelijke technologieën (voor de eenvoudigheid worden deze allemaal als “cookies” samengevat).

2. WAT ZIJN COOKIES?

Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat samen met de pagina’s van een inter-netadres verzonden en door de webbrowser op de PC of op een ander toestel opgeslagen kan worden. De daarin opgeslagen informatie kan tijdens volgende bezoeken naar onze servers of naar servers van relevante derden-aanbieders gezonden worden.

3. WAT ZIJN SCRIPTS?

Een script is een deel van de programmacode waarmee onze website correct en inter-actief functioneert. Deze code wordt op onze server of op jouw toestel uitgevoerd.

4. INSTEMMING

Wanneer u onze website de eerste keer bezoekt, tonen wij u een pop-up met een uit-leg over cookies. Zodra u op “Instellingen opslaan“ klikt, geeft u ons uw instemming om alle door u gekozen categorieën van cookies en plugins, zoals in deze cookie-verklaring beschreven, te gebruiken.

Functionele cookies zijn automatisch vooringesteld. De andere cookies kunt u, moet u echter niet laten. Via de browserinstellingen kunnen ook cookies beheerd worden. Elke browser onder-scheidt zich in de aard hoe hij de cookie-instellingen beheert. Dit is in het helpmenu van elke browser beschreven waar u uitleg vindt hoe u uw cookie-instellingen kunt veranderen. Deze vindt u voor de betreffende browser bij de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14

Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

5. Cookies

Cookies worden (bijvoorbeeld) ondersteunend gebruikt:

 • bij het opslaan van producten die u in de warenkorf gelegd of op de wenslijst geplaatst heeft;
 • tijdens een bestelling om deze gegevens niet opnieuw te moeten invoeren;
 • bij het opslaan van voorinstellingen zoals de taal of de plaats;
 • bij het optimaliseren van de geïntegreerde video-advertenties,
 • bij het registreren van de browserinstellingen van u om onze website optimaal op uw beeldscherm weer te geven of
 • bij het herkennen van een misbruik van onze website en diensten (bijvoorbeeld door meervoudige registraties).

De volgende inhoud kan geprotocolleerd worden:

 • Naam van het opgeroepen bestand
 • Datum en tijdstip van de oproep
 • Doorgestuurde datahoeveelheid
 • Melding over succesvolle oproep
 • Webbrowser
 • Aanvragend domein

Het gebruik vindt plaats om ons legitieme belang aan de optimalisatie en het economische bedrijf van onze website (art. 6 lid 1 f DSGVO) of omdat u ingestemd heeft met het gebruik (art. 6 lid 1 a DSGVO). De meeste van de gebruikte cookies worden na het einde van de browser-sessie opnieuw van de harde schijf gewist (zogenaamde sessie-cookies). Andere cookies blijven op de computer en maken het ons mogelijk uw computer bij het volgende bezoek opnieuw te herkennen (zogenaamde langdurige cookies). Deze cookies dienen voor de begroeting met uw gebruikersnaam en maken bij volgende bestellingen de nieuwe ingave van het wachtwoord of het invullen van formulieren met uw gegevens overbodig. Het is firma-externe derden verboden via onze website persoonsgegevens door middel van cookies te registreren, te verwerken of te gebruiken. U kunt uw browser zodanig instellen dat u over het instellen van cookies geïnformeerd wordt. U kunt dan van geval tot geval over de acceptatie be-slissen of de acceptatie van cookies principieel uitsluiten. Bij niet-acceptatie van cookies kan de functionaliteit van onze website, in het bijzonder van onze internetshop, bepekt zijn.

5.1 TECHNISCHE OF FUNCTIONELE COOKIES

Sommige cookies verzekeren dat delen van onze website correct werken en dat uw gebruiksvoorkeuren bekend blijven. Door het plaatsen van functionele cookies maken wij uw bezoek aan onze website eenvoudiger. Op deze wijze hoeft u bij het bezoek aan onze website niet keer op keer dezelfde informatie in te voeren.

5.2 Analysecookies

Om statistieken op te maken is uw toestemming noodzakelijk.

5.3 RECLAMECOOKIES

Wij gebruiken geen reclamecookies op deze website.

6. GEPLAATSTE COOKIES

Wij gebruiken de volgende cookies:

6.1 Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics voor websitestatistiek.

Naam; retentie; functie

_ga; 2 jaren; Sla de unieke User-ID op

_gid; 1 dag; Telt en volgt opgeroepen pagina’s op

_gat; 1 min; Filter requests from bots

6.2 Google Fonts

Wij gebruiken Google Fonts om Webfonts weer te geven.

Naam; retentie; functie

tcb_google_fonts; ; Google Fonts – Laden von Schriftarten

Marketing/Verfolgung;  ;  

Google Fonts API; niets; Vraag het IP-adres van de gebruiker aan 

6.3 Google Analytics Dashboard for WP

Wij gebruiken Google Analytics Dashboard for WP voor websitestatistiek.

Naam; retentie; functie

gadwp_wg_default_metric; 1 maand; Telt en vervolgt opgeroepen pagina’s;

gadwp_wg_default_dimension; 1 jaar;

Statistik (anonym);  ;  

gadwp_wg_default_swmetric; 1 jaar;

6.4 Cookie Notice

Wij gebruiken Cookie Notice om de cookie-instemming te beheren

Naam; retentie; functie

consent_status; 3 maanden; Sla cookie-instemmingsinstellingen op

policy_id; 3 M; Registreer de ID voor de aangenomen cookie-richtlijn

7. MEER INFORMATIE

Voor meer informatie over de gebruikte cookies verwijzen wij naar onze verklaring inzake de gegevensbescherming. Hier vindt u ook rechtstreekse contactpersonen voor uw vragen.

Copyright 2020, MSM Media GmbH